تعاریف مختلفی برای شیشه وجود دارد که هنوز توافق کلی بر روی آنها حاصل نشده ‌است .
شیشه یک ماده غیر آلی است که در حین عملیات سرد کردن بدون تبلور از فاز مذاب منجمد می شود . اما بعد ها با تشکیل شیشه هایی از فاز بخار یا بمباران نوترونی این تعریف نقض شد و از سوي دیگر ساختار هاي آلی شیشه اي یافت شدند . بنابراین می توان مستقیماً از فاز بخار تولید شیشه کرد . در شناخت و آنالیز شیشه توسط اشعه X فازها به صورت غیر بلورین ظاهر می شوند . ضمناً در محدوده دمایی خاصی تغییراتی در خواص آن ایجاد می شود از جمله گرماي ویژه ، ضریب انبساط حرارتی ، آنتالپی و …
بطور کلی شیشه یک جسم جامد آمورف و شفاف است . شیشه مایع ترین جامد و جامدترین مایع است .
طبق تعریف انجمن آزمون و مواد آمریکا : شیشه ماده‌ای معدنی است که از حالت مذاب طوری سرد شده ‌است که بدون تبلور به حالت صلب درآمده‌ است .
معروف‌ترین شیشه‌هایی که در مقیاس صنعتی تولید می‌شوند، عبارتند از شیشه‌های سودالایم (شیشه جام) ، شیشه‌های بوروسیلیکاتی و شیشه‌های کریستال .
بیشتر از ۹۵ درصد از میزان کل شیشه تولیدی در جهان، شیشه سودالایم است . شیشه‌های در و پنجره ساختمان ، شیشه‌های خودرو ، بطری‌ها و بسیاری دیگر از محصولات شیشه‌ای روزمره از جنس شیشه سودالایم هستند . مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده این نوع شیشه عبارتند از اکسید سیلیسیوم ، اکسید کلسیم و اکسید سدیم .